Monday, October 17, 2005


Shangxia Jiu Pedestrian Street, Guangzhou